Проекти по програма LIFE +
Home»Проекти»Проекти по програма LIFE +
Проект: Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове и местообитания/ LIFE17 NAT/BG/000558

Кратко заглавие: „Лагуната на живота“ / The Lagoon of Life

Цели на проекта:

Да осигурим пълно възстановяване на екологичните процеси, поддържащи уникалното биоразнообразие на Атанасовско езеро
Да създадем самоустойчив финансов механизъм, който да позволи дългосрочно опазване на лагуната Атанасовско езеро
Да популяризираме ползите от Натура 2000 зона Атанасовско езеро
Продължителност: 6 години (до 30.09.2024)

Целеви район: Натура 2000 зона Атанасовско езеро

Партньори:

Българска фондация Биоразнообразие (координиращ бенефициент)

Българско дружество за защита на птиците / BirdLife България, Черноморски солници АД, „Заедно 2011“ (асоциирани бенефициенти)Проект “Солта на живота” за опазване и дългосрочно възстановяване на Атанасовско езеро по програма LIFE +
Обща информация
Проект „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро”, нoси краткото име „СОЛТА НА ЖИВОТА” и е финансиран с подкрепата на финансовия инструмент LIFE + на Европейската общност.
Референтен номер на проекта е LIFE11 NAT/BG/000362.
Продължителност на проекта: 6 години - от 01.07.2012 г. до 31.08.2018 г. 
Водещ партньорБългарска фондация Биоразнообразие (БФБ),
Асоциирани партньори: Черноморски солници АД и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).
Проектът е на стойност от 2 013 027 евро, от които финансирането от Европейския съюз е 74.95%, а 25,05% е съфинансиране от партньорите.
Официален сайт на проекта: http://www.saltoflife.biodiversity.bg/

Проект “Живот за бургаските езера” за дългосрочно опазване на три защитени зони в Бургаски регион по програма LIFE + 
Обща информация
Проект "Опазване на световно застрашени видове птици чрез ефективно управление на  ключови за тях местобитания в района на Бургаските езера", нoси краткото име „ЖИВОТ ЗА БУРГАСКИТЕ ЕЗЕРА” и е финансиран с подкрепата на финансовия инструмент LIFE + на Европейската общност.
Референтен номер на проекта е LIFE08 NAT/BG/000277.
Продължителност на проекта: 3 години - от 01.03.2010 г. до 31.12.2013 г. ,  удължен до 31.12.2014 г. 
Водещ партньор: Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). 
Партньори: Българска фондация Биоразнообразие (БФБ), Черноморски солници АД, Община Бургас и Кралското дружество за защита на птиците (RSPB). 
Официален сайт на проекта:  http://www.burgaslakes.org/bg/
Основна цел на проекта:
 • Осигуряване на дългосрочно опазване на три защитени зони от мрежата Натура 2000 и пет приоритетни видове птици – къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, тръноопашатата и белооката потапници, както и устойчиво управление на техните местообитания;
• Поддържане и възстановяване на местата за хранене, размножаване и почивка на петте приоритетни вида птици;
• Намаляване на въздействието на преките и непреките заплахи за обитателите на езерата;
• Прилагане на най-добрите практики в областта на опазването на приоритетните видове птици и местата от мрежата Натура 2000;
• Повишаване на общественото разбиране и подкрепа за опазване на приоритетни видове птици, техните местообитания и местата от Натура 2000.  


Информация за програма LIFE+

Програма LIFE+ е създадена като финансов инструмент на Европейския съюз. Целите на програма са подкрепа за развитието и прилагането на политиката за околната среда на ЕС и законодателството, свързано с нея, интегрирането ѝ в други политики, както и подпомагане прилагането на Шеста програма за действие за околната среда (2002 – 2012). 
Програмата LIFE+ осигурява финансиране за природозащита и други сфери на опазване на околната среда от общоевропейски интерес (напр. води, отпадъци, климат), както и съфинансиране на дейности, свързани с информация и комуникация за околната среда. LIFE+ съдържа три основни компонента, чиято цел е да систематизират дейностите, подлежащи на финансиране:
  • LIFE+  Природа и Биоразнообразие
  • LIFE+  Политика и управление на околната среда
  • LIFE+  Информация и комуникация
Проект „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро” е финансиран от компонент LIFE + Природа и Биоразнообразие, чиято основна цел е да допринася за изпълнение на Директивите за птиците и местообитанията, като се фокусира към дългосрочна и устойчива инвестиция в местата по Натура 2000 и в опазването на целевите видове и местообитания съгласно Директивите.
Следете всичко най-интересно, свързано с Програма LIFE+ и проектите, финансирани от нея в интернет на адрес: http://ec.europa.eu/environment/life/