Проекти по програма LIFE +
Home»Проекти»Проекти по програма LIFE +
Проект “Солта на живота” за опазване и дългосрочно възстановяване на Атанасовско езеро по програма LIFE +
Обща информация
Проект „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро”, нoси краткото име „СОЛТА НА ЖИВОТА” и е финансиран с подкрепата на финансовия инструмент LIFE + на Европейската общност.
Референтен номер на проекта е LIFE11 NAT/BG/000362.
Продължителност на проекта: 6 години - от 01.07.2012 г. до 31.08.2018 г. 
Водещ партньорБългарска фондация Биоразнообразие (БФБ),
Асоциирани партньори: Черноморски солници АД и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).
Проектът е на стойност от 2 013 027 евро, от които финансирането от Европейския съюз е 74.95%, а 25,05% е съфинансиране от партньорите.
Официален сайт на проекта: http://www.saltoflife.biodiversity.bg/

Проект “Живот за бургаските езера” за дългосрочно опазване на три защитени зони в Бургаски регион по програма LIFE + 
Обща информация
Проект "Опазване на световно застрашени видове птици чрез ефективно управление на  ключови за тях местобитания в района на Бургаските езера", нoси краткото име „ЖИВОТ ЗА БУРГАСКИТЕ ЕЗЕРА” и е финансиран с подкрепата на финансовия инструмент LIFE + на Европейската общност.
Референтен номер на проекта е LIFE08 NAT/BG/000277.
Продължителност на проекта: 3 години - от 01.03.2010 г. до 31.12.2013 г. ,  удължен до 31.12.2014 г. 
Водещ партньор: Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). 
Партньори: Българска фондация Биоразнообразие (БФБ), Черноморски солници АД, Община Бургас и Кралското дружество за защита на птиците (RSPB). 
Официален сайт на проекта:  
http://www.burgaslakes.org/bg/
Основна цел на проекта:
 • Осигуряване на дългосрочно опазване на три защитени зони от мрежата Натура 2000 и пет приоритетни видове птици – къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, тръноопашатата и белооката потапници, както и устойчиво управление на техните местообитания;
• Поддържане и възстановяване на местата за хранене, размножаване и почивка на петте приоритетни вида птици;
• Намаляване на въздействието на преките и непреките заплахи за обитателите на езерата;
• Прилагане на най-добрите практики в областта на опазването на приоритетните видове птици и местата от мрежата Натура 2000;
• Повишаване на общественото разбиране и подкрепа за опазване на приоритетни видове птици, техните местообитания и местата от Натура 2000.  


Информация за програма LIFE+

Програма LIFE+ е създадена като финансов инструмент на Европейския съюз. Целите на програма са подкрепа за развитието и прилагането на политиката за околната среда на ЕС и законодателството, свързано с нея, интегрирането ѝ в други политики, както и подпомагане прилагането на Шеста програма за действие за околната среда (2002 – 2012). 
Програмата LIFE+ осигурява финансиране за природозащита и други сфери на опазване на околната среда от общоевропейски интерес (напр. води, отпадъци, климат), както и съфинансиране на дейности, свързани с информация и комуникация за околната среда. LIFE+ съдържа три основни компонента, чиято цел е да систематизират дейностите, подлежащи на финансиране:
  • LIFE+  Природа и Биоразнообразие
  • LIFE+  Политика и управление на околната среда
  • LIFE+  Информация и комуникация
Проект „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро” е финансиран от компонент LIFE + Природа и Биоразнообразие, чиято основна цел е да допринася за изпълнение на Директивите за птиците и местообитанията, като се фокусира към дългосрочна и устойчива инвестиция в местата по Натура 2000 и в опазването на целевите видове и местообитания съгласно Директивите.
Следете всичко най-интересно, свързано с Програма LIFE+ и проектите, финансирани от нея в интернет на адрес: http://ec.europa.eu/environment/life/